Actievoorwaarden Mitsubishi Electric - Winter Warming-Up 2023

1.Algemeen

1.1    Deze actievoorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Mitsubishi Electric Winter Warming-Up 2023 (hierna te noemen: ‘de Actie’), die een initiatief is van Alklima B.V., gevestigd te Alblasserdam (2952 CA) aan de Van Hennaertweg 29.

1.2    De Organisatie kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de Actiewebsite van de Organisatie.

1.3    De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Organisatie is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Organisatie.

1.4    De Organisatie handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

2.Actie

2.1    De aanmelding voor de Actie loopt van maandag 23 oktober 2023 (00.01 uur) tot en met zondag 19 november 2023 (23:59 uur) (de ‘Actieperiode”).

2.2    De Actie houdt het volgende in: Gedurende de Actieperiode kunnen woningbezitters die voldoen aan de criteria van art. 3.5 (de “Deelnemers”) zich aanmelden om in aanmerking te komen voor een premium warmtepomp van Mitsubishi Electric. Om in aanmerking te komen dient de Deelnemer een energiescan te overleggen bij inschrijving. De Organisatie heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.

2.3    Toewijzing van de prijs geschiedt op basis van beste mate van geschiktheid voor plaatsing van een premium warmtepomp binnen 6 maanden na bepaling van het winnende huisadres.

2.4    De motivatie en geschiktheid worden bepaald door de jury, bestaande uit objectieve experts die aangewezen zijn door Mitsubishi Electric.

2.5    Een additioneel onderzoek en bezoek aan het woonadres kan deel uitmaken van het selectieproces.

3.Deelname

3.1    De deelnemer dient zich te registreren via energietrainer.nl/winterwarming-up. om kans te maken op de prijs.

3.2    Deelname en prijs innen is toegestaan vanaf achttien jaar en enkel voor ingezeten in Nederland.

3.3    Deelname is alleen mogelijk voor Deelnemers die voldoen aan de volgende criteria:

– de Deelnemer is een natuurlijk persoon. Rechtspersonen zijn uitgesloten van deelname;
– de Deelnemer is bezitter van een eigen koopwoning die dient als hoofdverblijf, of de Deelnemer is een huurder van een woning in Nederland die dient als hoofdverblijf;

3.4    Per adres mag er maximaal 1 keer deelgenomen worden en ieder adres dingt slechts 1 keer mee naar de prijs.

3.5    Per uniek e-mailadres mag er 1 keer deelgenomen worden en ieder uniek e-mailadres dingt slechts 1 keer mee naar de prijs.

3.6    Aan deelname en opgave aan de Actie zijn geen kosten verbonden.

3.7    Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en klanten/debiteuren van Alklima B.V evenals inwonende partners of familie van hiervan. Daarnaast zijn uitgesloten werknemers van derden die hebben geparticipeerd in de totstandkoming van deze actie.

3.8    De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor Deelnemers die niet conform de Actievoorwaarden handelen, uit te sluiten van de Actie.

3.9    Door deelname aan deze Actie gaat de Deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.

 4.Prijs

4.1    Deelnemers kunnen een prijs winnen: een Duurzaamheidspakket, inclusief premium Warmtepomp van Mitsubishi Electric, met een maximale waarde van €15.000,- (ongeacht de productkeuze en complexiteit van de installatie). Het Duurzaamheidspakket kan uitsluitend worden gebruikt voor de installatie en inwerkingtrede van de warmtepomp en benodigde energiebesparende maatregelen voor de verduurzaming van de woning. Binnen het assortiment van Mitsubishi Electric wordt de meest passende warmtepomp geselecteerd door de adviseurs van Alkima B.V. Als de kosten lager uitvallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op het verschil, maar men heeft de keuze om het resterende bedrag te doneren aan een sportclub naar keuze tbv duurzame maatregelen. 

4.2    In totaal wordt er één winnaar gekozen.

4.3    Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld. In het geval van huurders is de prijs wel overdraagbaar aan de verhuurder, mits de huurder en verhuurd overeenstemming bereiken over de voorwaarden.

4.4    De winnende (mede-)huiseigenaar of huurder is verplicht de gewonnen premium warmtepomp te plaatsen in de woning die als hoofdverblijf dient. Deze is niet overdraagbaar of voor andere doeleinden dan eigen gebruik voor een periode van minimaal 10 jaar na plaatsing. 

5.Toewijzing prijzen

5.1    Alle Deelnemers ontvangen op uiterlijk 15 december bericht of zij gewonnen hebben.

5.2    Twee weken (14 dagen) na de bekendmaking van de winnaar, kan de prijs komen te vervallen als de Deelnemer niet binnen die week heeft gereageerd op de correspondentie van Alklima B.V.

5.3    Alklima B.V. kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd e-mailadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer of van het tegenhouden van spamfilters van de e-mails verzonden door Alklima B.V.

5.4    De Deelnemers die winnen, zijn verplicht medewerking te verlenen aan publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs omtrent deze Actie vanuit de Organisatie. Bij gebruik van beeldmateriaal, zien de leden van de Deelnemer af van hun intellectuele eigendomsrechten, waaronder hun portretrecht.

5.5    De Organisatie is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd.

5.6    De Organisatie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van de prijs in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.

6.Privacy

6.1    Alklima B.V. zal de persoonsgegevens van de Deelnemers verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op de Actie is het Privacy Statement van toepassing zoals gepubliceerd op Energietrainer.nl.

6.2    De Deelnemer geeft de Organisatie toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Na afronding van de Actie worden de gegevens vernietigd, behalve de (persoons)gegevens van de winnaars.

 7.Aansprakelijkheid

7.1    Alklima B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een Deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

7.2    Meer specifiek is de Alklima B.V. niet aansprakelijk voor schade door de Deelnemer geleden die het gevolg zijn van:

–  enig gebruik van de door Alklima B.V. verstrekte prijzen;

–  type- en zetfouten op de website of op enige ander informatie verband houdende met deze Actie

7.3    Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Organisatie uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.

7.4    Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Organisatie, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie. 

8.Rechten Alklima B.V.

8.1    De Organisatie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van de prijs in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.

8.2    Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Organisatie. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Organisatie niet toegestaan de software, de internet (Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

8.3    Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via: https://alklima.nl/service-en-support

8.4    Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

8.5    Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing.