Actievoorwaarden Mitsubishi Electric Groene Clubweken Actie Particulieren 2023

 1. Algemeen
  1. Deze actievoorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Mitsubishi Electric Groene Clubweken 2023 (hierna te noemen: ‘de Actie’), die een initiatief is van Alklima B.V., gevestigd te Alblasserdam (2952 CA) aan de Van Hennaertweg 29
  2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het verduurzamen van het Nederlandse voetbal.
  3. De Organisatie handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
  4. De Organisatie kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de Actiewebsite van de Organisatie.
  5. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Organisatie is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Organisatie. 
 2. Actie
  1. De aanmelding voor de Actie loopt van donderdag 9 maart 2023 tot en met zondag 9 april 2023 (de ‘Actieperiode”).
  2. De Actie houdt het volgende in: Gedurende de Actieperiode kunnen woningbezitters die voldoen aan de criteria van art. 3.5 (de “Deelnemers”) zich aanmelden om in aanmerking te komen voor een premium warmtepomp van Mitsubishi Electric. Om in aanmerking te komen dient de Deelnemer een motivatie te overleggen bij inschrijving. De Organisatie heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
  3. Toewijzing van de prijs geschiedt op basis van de meest overtuigende motivatie en beste mate van geschiktheid voor plaatsing van een premium warmtepomp binnen 6 maanden na bepaling van het winnende huisadres.
  4. De motivatie en geschiktheid worden bepaald door objectieve experts die aangewezen zijn door de KNVB en Mitsubishi Electric.
  5. Een additioneel onderzoek en bezoek aan een club kan deel uitmaken van het selectieproces.
 3. Deelname
  1. Deelnemers kunnen zich tijdens de Actieperiode aanmelden voor de Actie door zich aan te melden op de website energietrainer.nl/groeneclubweken.
  2. De deelnemer dient zich te registreren via energietrainer.nl/groeneclubweken om kans te maken op de prijs.
  3. Deelname en prijs innen is toegestaan vanaf achttien jaar en enkel voor ingezeten in Nederland.
  4. Alleen Deelnemers die zich op de juiste wijze en tijdig aanmelden voor de Actie, maken kans op de premium warmtepomp.
  5. Deelname is alleen mogelijk voor Deelnemers die voldoen aan de volgende criteria:
   – de Deelnemer is bezitter van een eigen koopwoning die dient als hoofdverblijf.
  6. Per adres mag er maximaal 1 keer deelgenomen worden en ieder adres dingt slechts 1 keer mee naar de prijs.
  7. Per uniek e-mailadres mag er 1 keer deelgenomen worden en ieder uniek e-mailadres dingt slechts 1 keer mee naar de prijs.
  8. Aan deelname en opgave aan de Actie zijn geen kosten verbonden.
  9. De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor Deelnemers die niet conform de Actievoorwaarden handelen, uit te sluiten van de Actie.
  10. Door deelname aan deze Actie gaat de Deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.
 4. Prijs
  1. Deelnemers kunnen een prijs winnen: een premium Warmtepomp van Mitsubishi Electric t.w.v. €10.000,-. In totaal wordt er één winnaar gekozen.
  2. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:
   – de Organisatie neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening
  3. Binnen het assortiment van Mitsubishi Electric wordt de meest passende warmtepomp geselecteerd door de adviseurs van Alkima B.V. De winnaar ontvangt een duurzaamheidskorting ter waarde van €10.000 ten behoeve van de totale installatiewaarde. Mogelijke additionele kosten zijn voor eigen rekening. 
  4. De winnende (mede-)huiseigenaar is verplicht de gewonnen premium warmtepomp te plaatsen in de eigen woning die als hoofdverblijf dient. Deze is niet overdraagbaar of voor andere doeleinden dan eigen gebruik voor een periode van minimaal 10 jaar na plaatsing.
 5. Toewijzing prijzen
  1. Alle Deelnemers ontvangen op uiterlijk 15 mei bericht of zij gewonnen hebben.
  2. De Toewijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een jureerbare prestatie geleverd door de deelnemers aan de Actie.
  3. De Deelnemers die winnen, zijn verplicht medewerking te verlenen aan publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs omtrent deze Actie vanuit de Organisatie. Bij gebruik van beeldmateriaal, zien de leden van de Deelnemer af van hun intellectuele eigendomsrechten, waaronder hun portretrecht.
  4. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Organisatie niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt Organisatie zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels jurering tot winnaar aan te wijzen.
  5. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
  6. De Organisatie is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd.
 6. Privacy
  1. Alklima B.V. zal de persoonsgegevens van de Deelnemers verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op de Actie is het Privacy Statement van toepassing zoals gepubliceerd op Energietrainer.nl.
  2. De Deelnemer geeft de Organisatie toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Na afronding van de Actie worden de gegevens vernietigd, behalve de (persoons)gegevens van de winnaars.
 7. Aansprakelijkheid
  1. Aklima B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een Deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
  2. Meer specifiek is de Alklima B.V. niet aansprakelijk voor schade door de Deelnemer geleden die het gevolg zijn van:
     enig gebruik van de door Alklima B.V. verstrekte prijzen;
     type- en zetfouten op de website of op enige ander informatie verband houdende  met deze Actie;
  3. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Organisatie uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
  4. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Organisatie, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.
 8. Rechten Aklima B.V.
  1. De Organisatie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van de prijs in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.
  2. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Organisatie. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Organisatie niet toegestaan de software, de internet (Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.
  3. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via https://alklima.nl/service-en-support
  4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
  5. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing.