Nieuwe BOSA-regeling vanaf 1 januari 2024

De huidige BOSA-regeling loopt af op 1 januari 2024. Op 28 november heeft het ministerie van VWS de nieuwe BOSA-regeling gepubliceerd die per 1 januari 2024 in werking treedt. Dat betekent dat je ook in het nieuwe jaar weer aan de slag kan het het verduurzamen van je vereniging.

Belangrijkste wijzigingen 
De nieuwe regeling blijft in veel opzichten gelijk aan de huidige BOSA-regeling. De regeling blijft zich richten op amateursportorganisaties die subsidie kunnen aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Toch zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen. De volledige wettelijke regeling is HIER te vinden.

Alleen amateursportorganisaties mogen aanvragen
Commerciële organisaties zijn volledig uitgesloten. Een stichting of vereniging kan op twee manieren kwalificeren als amateursportorganisatie als bedoeld in deze regeling:

 1. als de organisatie zelf amateursport aanbiedt, dan moet de stichting of vereniging zijn aangesloten bij een sportbond die op de ledenlijst van NOC*NSF staat of zijn aangesloten bij een van de deelnemende organisaties van het POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders);
 2. als de organisatie een sportaccommodatie aanbiedt, dan moet de locatie van de accommodatie in het omgevingsplan de enkelbestemming ‘sport’ hebben (op te vragen op ruimtelijkeplannen.nl) of moet de accommodatie minimaal 50% in vierkante meters en minimaal 50% van de tijd bestemd zijn en gebruikt worden voor amateursport. Dat wordt aangetoond conform een door de minister vastgesteld formulier. Daarop moet dan onder andere een lijst met verenigingen ingevuld worden en worden aangetoond dat die lid zijn van NOC*NSF of POS. 

Hoogte van de subsidie
De subsidie voor de activiteiten bedraagt ten hoogste 20% van de subsidiabele kosten, incl. btw.
De subsidie voor de activiteiten op vlak van verduurzaming en toegankelijkheid (die op de maatregellijst staan) bedraagt ten hoogste 40% van de subsidiabele kosten, incl. btw.

Subsidiabele kosten
In vergelijking met de eerder gepubliceerde concept-regeling zijn er toch weer een paar aanpassingen ten goede. De volgende kosten komen in ieder geval WEL in aanmerking voor subsidie:

 • de kosten van de bouw, de verbouwing of het onderhoud van een sportaccommodatie;
 • de kosten van de bouw, de verbouwing of het onderhoud van onroerende zaken behorende bij een sportaccommodatie;
 • de kosten van de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Dat geldt ook voor tweedehands materialen. NIEUW is dat ook speeltoestellen subsidiabel zijn;
 • de kosten van materiaal voor onderhoud, waaronder huur- en leasekosten van materiaal voor onderhoud;
 • de bruto personeelskosten ten behoeve van bouw en onderhoud;
 • de kosten van schoonmaak van de sportaccommodatie;
 • de kosten van een beveiligingssysteem (met uitzondering van de inhuur van beveiliging en (NIEUW) een meldkamerabonnement);
 • de kosten die samenhangen met onderzoek en advies voor de bouw, de verbouwing of het onderhoud van een sportaccommodatie;
 • de kosten voor een architect.

De volgende kosten komen in ieder geval NIET in aanmerking voor subsidie:

 • de kosten voor de bouw, de verbouwing of het onderhoud van een horecavoorziening van een sportaccommodatie;
 • de kosten voor het tijdelijk huren van faciliteiten ten behoeve van het opslaan van sportmateri-alen (NIEUW);
 • de kosten voor aankoop, erfpacht of huur van grond (NIEUW, is in 2023 nog wel subsidiabel);
 • de kosten voor verzekeringen, anders dan een CAR-verzekering;
 • de kosten voor opleidingen;
 • de kosten voor reclame, advertenties, sponsoring of promotiemateriaal (NIEUW: er is een uitzondering van bedrukking van sportkleding, die is wel subsidiabel);
 • verbruikskosten ten behoeve van een sportaccommodatie, ongeacht of deze samenhangen met onderhoud;
 • de kosten voor beeldschermen, desktops, laptops, printers, tablets of telefoons (met uitzondering van outdoor LED-schermen).

Enkele andere wijzigingen:

 • Aanvraag ‘achteraf’: factuurdatum mag maximaal 12 maanden voor de datum van indiening liggen (de factuurdatum wordt dus leidend en niet de periode waarbij de factuur betrekking heeft).
 • De maatregellijst (40% subsidiabele kosten) is grotendeels ongewijzigd. Alleen de categorie ‘veiligheidsbeleving’ is geschrapt en wordt niet meer extra gesubsidieerd.

Bron: https://www.sportsubsidie.nl

Nieuws